Onderzoek gezondheidseffecten bewegen van werknemers

Werknemers die meer bewegen voor, tijdens of na het werk zijn fitter, hebben een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Het stimuleren van actieve mobiliteit onder werknemers kan ertoe leiden dat zij meer gaan fietsen of lopen, en vaker de trap pakken of wandelend vergaderen. Dat heeft een positief effect op hun gezondheid!

Maar hoe groot zijn deze effecten precies, en wat levert dit op? Wat voor effecten zijn waar te nemen als gevolg van veranderde bewegingspatronen? Hoewel een precies antwoord natuurlijk sterk per werknemer verschilt, en er zeker extra onderzoek nodig is om hier meer grip op te krijgen, heeft Decisio een eerste inschatting gemaakt van deze effecten. De online rekentool is een versimpelde versie van het door Decisio ontwikkelde rekenmodel. De basis voor het model is een literatuurstudie: “Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers” (maart 2021).

Aanpak

De basis voor het rekenmodel zijn de gezondheidsrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Deze luiden als volgt:

  1. Een volwassene zou zich minstens 150 minuten per week matig intensief moeten inspannen, waarbij vaker of intensiever bewegen vaak extra gezond is.
  2. Hiernaast moet een volwassene minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten ondernemen.
  3. Veel stilzitten moet worden voorkomen.
  4. Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Mensen die aan de richtlijn voldoen, kunnen door meer te bewegen verdere gezondheidswinst behalen.
Van de volwassen Nederlanders voldoet circa 44% aan deze richtlijnen. Met name aan het eerste deel van de richtlijnen voldoen veel landgenoten niet.
Decisio

De 150 minuten bewegen per week is dan ook het aangrijpingspunt voor het rekenmodel. Daarbij geldt dat de grootste gezondheidswinst is te halen bij mensen die ver van dit doel verwijderd zijn. Maar ook voor mensen die al 150 minuten bewegen is dus nog winst te halen. De gezondheidswinst van extra bewegen varieert dus van persoon tot persoon. Decisio heeft voor verschillende groepen schattingen gemaakt van de extra te behalen gezondheidswinst. Niet alle groepen zijn in de online rekentool opgenomen. Deze tool berekent de gezondheidseffecten voor mensen die horen tot het 25% minst bewegende deel van de volwassen bevolking van Nederland.

Voor de literatuurstudie heeft Decisio haar eerdere studies op het vlak van bikenomics en walkonomics gebruikt. Deze zijn zoveel mogelijk geactualiseerd en aangevuld met inzichten uit het meest recente onderzoek. Vervolgens hebben we de effecten gemonetariseerd. Voor de selectie van bruikbaar wetenschappelijk onderzoek gold een aantal belangrijke criteria. Een eerste criterium was dat er in het onderzoek een verband moet zijn tussen een eenheid van bewegen en een eenheid van het gezondheidseffect. Daarnaast lag de voorkeur bij longitudinale studies, zodat iets kan worden afgeleid over de causaliteit tussen bewegen en gezondheid. Tenslotte zochten we naar onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland of een vergelijkbaar land (als het gaat om beweegpatronen, modal split, (gemiddelde) afstand tot werklocatie, etc.).

Uiteindelijk zijn kwantitatieve schattingen gemaakt van de volgende gezondheidseffecten van meer bewegen:

  1. Effect van meer bewegen op ziekteverzuim
  2. Effect van meer bewegen op fitheid, en daarmee op de arbeidsproductiviteit (los van ziekteverzuim)
  3. Effect van meer bewegen op ziektekosten
  4. Effect van meer bewegen op de kans op chronische ziektes (hart- en vaatziekten, vormen van kanker, diabetes etc.) en daarmee op aantal dagen gezond leven (ziektelast)
  5. Effect van meer bewegen op levensduur.

Er was veel meer bruikbaar onderzoek naar de gezondheidseffecten van fietsen dan van lopen en andere activiteiten. Via zogenaamde MET-waarden (een eenheid voor de benodigde inspanning voor een bepaalde activiteit) zijn de effecten van een activiteit (veelal fietsen) vertaald naar andere activiteiten zoals lopen en traplopen. Via MET-waarden is dus een schatting gemaakt van de effecten van maatregelen om werknemers voor, tijdens en na het werk meer te laten bewegen.

Meer informatie of een businesscase op maat?

Benieuwd naar jullie eigen businesscase rond meer bewegen voor, tijdens en na het werk? Een businesscase op maat levert concreet inzicht op in de gezondheids- en bedrijfseconomische effecten die genomen beweegmaatregelen op werknemers hebben. Laat hieronder je mailadres achter en er wordt contact met je opgenomen door Kees van Ommeren of Suzanne Steegman van economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio.

Bekijk het volledige onderzoek hier online(update 24 juni 2021) Of laat je mailadres onderaan de pagina achter, en ontvang het onderzoek in pdf.

Business case op maat

Weten wat het je oplevert als je medewerkers stimuleert om méér te bewegen naar, tijdens en vanuit hun werk? Laat je mailadres achter en onderzoekbureau Decisio neemt contact met je op voor een businesscase op maat.

Vraag het onderzoek aan

Wil je het onderzoek per mail van ons ontvangen? Laat je mailadres achter en we sturen het zo snel mogelijk naar je toe.